Bulbophyllum atrosanguineum

Bulbophyllum atrosanguineum Aver.
Đồng danh:
Hình: Leonid Averyanov
Tên Việt: Cầu diệp nâu tía
Nơi mọc: Hoàng liên sơn
Mô tả: Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều
W  = warm nóng từ 60-90 °F hay 15.6 - 32.2 °C
I = intermediate vừa từ 50-80 °F hay 10 - 26.7 °C
Ẩm độ: 50-70% 


Phổ biến trong tuần

Tin Tức