Pholidota missionariorum
Được tìm thấy ở trung tâm và tây nam Quý Châu, Tây Bắc, Tây Bắc và Đông Nam tỉnh Vân Nam của Trung Quốc trong rừng trên cây hoặc trên những tảng đá ẩm ướt, có độ ẩm từ 1.100 đến 2.600 mét với một kích thước nhỏ, sống phụ sinh phát triển trong khu vực có khí hậu mát đến lạnh, thân bao bọc cơ bản bởi vỏ bọc da và mang 2 lá trên đỉnh, hoa vào cuối mùa xuân và một lần nữa vào mùa thu, phát hoa có từ 3 đến 9 hoa với những bông hoa nở rộ, rụng dần trong khi ra hoa.
Common Name or Meaning The Missionaries Pholidota - In China Jian Ye Shi Xian Tao

Flower Size 1.2" [3 cm]

Found in central and southwestern Guizhou, sotheastern Xizang, northwestern and southeastern Yunnan provinces of China in forests on trees or on shaded, humid rocks at elevations of 1100 to 2600 meters as a small sized, cool to cold growing epiphyte or lithophyte with ovoid to sub-cylindric pseudobulbs enveloped basally by leathery sheaths and carrying 2, apical, linear-oblanceolate, nearly broadly linear or lanceolate, thickly leathery, concave midvein and 2 lateral veins adaxially convex, all 3 raised abaxially, slightly recurved margins, subacute to long acuminate, gradually narrowing below into the petiolate base leaves that blooms in the late spring and again in the fall on an erect, arsing with the new leaves but on the base of the last mature pseduobulb, 1.2 to 3.2" [3 to 8 cm] long, 3 to 9 flowered inflorescence with ovate floral bracts that gradually fall off during flowering.

Synonyms Pholidota rupestris Hand.-Mazz. 1936
Theo Orchidspecies.com

Phổ biến trong tuần

Tin Tức