Hoàng thảo Trần kim Khánh - Dendrobium trankimianum Aver.Dendrobium multilineatum Kerr 1933 SECTION FormosaeTên Việt: Hoàng thảo Trần kim Khánh.
Dendrobium trankimianum Aver.Dendrobium multilineatum Kerr 1933 SECTION Formosae
Mô tả: Phong lan thân cao 3-40 cm, hoa 1-2 chiếc to 4-5 cm, mọc ở các đốt gần ngọn, nở vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Nha Trang, Tây Nguyên.
Có thể cây lan này và Den. multiilineatum chỉ là một.
Cỡ hoa: 5 to 6 cm
Tìm thấy tại Lào và Việt Nam trong các khu rừng núi ở độ cao khoảng 1.900 mét như một kích thước nhỏ, mát lạnh ngày càng tăng epiphytic với nhóm, lông, thường angled tại lóng xuất phát chở 4, lông, khía lá nở vào mùa xuân trên một rất ngắn , phát sinh từ các nút trên của hai lá và lá cành, đơn cụm hoa hoa.
 

Phổ biến trong tuần

Tin Tức